Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

!!! ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน IDB ปีการศึกษา 2554  ดาวน์โหลด  คลิก!!!

 
   
ประวัติความเป็นมา


       มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา    (เรียกโดยย่อว่า มูลนิธิ ว.ก.พ.) เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชน ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการกุศล ตอบสนองความต้องการของชุมชนมุสลิม ในประเทศไทย มูลนิธิ
ว.ก.พ. เป็นองค์กรที่มีลักษ ณะเด่นเฉพาะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของสังคมมุสลิม ด้วยมาตรการส่งเสริมการศึกษา ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม ทางศาสนาอิสลาม

       มูลนิธิ ว.ก.พ. มีรากฐานความคิดในการก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยคณะบุคคล จากหลายสาขา
อาชีพ ผู้มีบทบาทในสังคมมุสลิม และได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวไทยมุสลิม ร่วมมือกับธนาคาร
อิสลามเพื่อการพัฒนา หรือ ไอดีบี (ISLAMIC DEVELOPMENT BANK – IDB) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ
กรุงญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอารเบีย ดำเนินโครงการมอบทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยมุสลิม
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความร่วมมือ ระหว่างคณะบุคคลดังกล่าว กับธนาคาร IDB
ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2537 ซึ่งยังผลให้นักศึกษาไทย
ได้รับทุน ทั้งสิ้นจำนวน 156 คน นับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ อย่างมากต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่มุสลิมไทย และการพัฒนาประเทศโดย
รวม

        อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ และเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับ
ส่วนราชการ รวมทั้งเห็นถึง ความจำเป็นต้องเร่งรัด พัฒนาศักยภาพของมุสลิมไทย มูลนิธิ ว.ก.พ. จึงได้รับ
การการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายการพัฒนาทรัพ
ยากรบุคคลของสังคมมุสลิม ให้กว้างขวางออกไป โดยดำเนินโครงการทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ไอดีบี และ
ส่งเสริมการศึกษาใน สาขาวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศาสตร์ อย่างสอดคล้องกับค่านิยมของอิสลาม มูลนิธิ
ว.ก.พ. เห็นว่าประชากร มุสลิมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าในทุกสาขาวิชา
ที่มีอยู่ใน ระบบการศึกษาของไทย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิ ว.ก.พ. ปัจจุบัน

  นายมนัส   เพ็ชรทองคำ            ประธานมูลนิธิ
 1. นายมนตรี  มุขตารี                   รองประธาน
 2. นางมาเรียม   เก็บบุญเกิด           รองประธาน
 3. นายวันมูหะมัดนอร์   มะทา         กรรมการ
 4. นพ.อนุสรณ์   ตานีพันธ์             กรรมการ
 5. นพ.อนุตรศักดิ์  รัชตะทัต           กรรมการ
 6. นพ.มูนีร์ส   ม.  ใบกาเด็ม          กรรมการ
 7. นายอาหมัด   นิยม                   กรรมการ
 8. นายศุกรีย์    สะเร็ม                  กรรมการ
 9. นายมูฮัมหมัดอิลยาส  หญ้าปรัง  กรรมมาร
 10. นายนภาศูล   รามบุตร              กรรมการ
 11. นายวัชระ      เสกาจารย์            กรรมการ
 12. นายศรุต   แสงมณี                   กรรมการ
 13. นายสิทธิพร   บุญมา                 กรรมการและเหรัญญิก
 14. ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด                กรรมการและเลขานุการ

       ปัจจุบัน มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา (มูลนิธิ ว.ก.พ.) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 131/6-
9ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-6121147 และโทรสาร 02-2192344
มี นายวิรัตน์ มินทราศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิ ว.ก.พ. 

ในการดำเนินภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสังคมมุสลิมนั้น ได้กำหนดเป้าหมายหลักไว้ ดังนี้

       1.เพื่อจัดหาและพัฒนากองทุนเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิม
       2.เพื่อส่งเสริมและดำเนินการทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยมุสลิม
       3.เพื่อส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมอิสลาม
       4.เพื่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านการพัฒนาของรัฐ
       5.เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ขอบเขตภารกิจของมูลนิธิฯ  ว.ก.พ.


        เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิ ว.ก.พ. ได้วางแนวทางด้านการส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมุสลิมไว้ ดังนี้

        - บริหารจัดการ โครงการทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ทุนไอดีบี) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดหา
สนับสนุน และพัฒนาแหล่งทุน ไอดีบี ให้เป็นกองทุนหมุนเวียนต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายจำนวน
นักศึกษามุสลิม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระยะยาวต่อไป

        - คัดเลือกบุคลากรนักศึกษามุสลิม ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา โดยจะต้องเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพ ทั้งในด้านการเรียนและการทำงานเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ และการทำงาน
ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับสังคมมุสลิม เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมมุสลิมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ในระยะยาว

        - จัดสรรทุนการศึกษา และจัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง
และทุนการศึกษากรณีจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งทุนการศึกษาอบรมระยะสั้นในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

        - จัดสรรทุนการศึกษา และจัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน
ก่อนระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

        - สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นในชุมชนมุสลิม

        - รณรงค์ให้สังคมมุสลิม เล็งเห็นความสำคัญ และช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ทั้งด้าน
ศาสนา และด้านวิชาการปัจจุบัน รวมทั้งรณรงค์ให้สังคม ร่วมกันมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
เยาวชนในโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม และการสอนพิเศษรายวิชา เป็นต้น

       - จัดทำ และสนับสนุนการจัดทำตำราวิชาการ และสื่อการศึกษาทีมี่คุณภาพสูง เพื่อเสริมสร้าง
และยกระดับความรู้ความเข้าใจทั้ง ในด้านวิชาการ ศาสนา และวัฒนธรรมอิสลาม แก่สังคมมุสลิม และ
บุคคลทั่วไป

        - ดำเนินการวิจัย และจัดหาหรือให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมอิสลาม ข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์และสังคมของมุสลิมในประเทศไทย หรืองานวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสังคม
มุสลิมในทุกด้าน

        - จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การพัฒนาอาชีพ และการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมสำหรับนักศึกษา และบัณฑิตทุนที่สำเร็จการศึกษา ทั้งวางรากฐานให้ทรัพยากรบุคคลเหล่าน
นี้ สามารถเข้ามารับช่วงบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 
 
 
     ใบสมัครโครงการ EdExKla
     รายละเอียดโครงการ EdExKla
     ใบสมัคร IDB
     ใบสมัครทุน วกพ.
         ระดับปริญญาโท
     ใบสมัครทุน วกพ.
         ระดับปริญญาตรี

 

     รายละเอียดทุน IDB-ปริญญาโท  
     รายละเอียดทุน IDB-ปริญญาตรี
 
 
 
 
 
 
    www.MuslimThai.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home l Background l News / Activities l scholarship
Copyright@2011 l ficed.or.th webmaster@ficed.or.th